Câu chuyện

The Warehouse là nhà phân ph?i ??c quy?n h?n 800 lo?i r??u t? các nhà máy s?n xu?t r??u vang n?i ti?ng ??n t? 14 qu?c gia trên th? gi?i t?i khu v?c ?ông D??ng. Ph?m vi c?a chúng tôi bao ph? toàn b? nh?ng vùng tr?ng nho quy mô l?n trên kh?p hành tinh và chúng tôi luôn ch?n l?a nh?ng lo?i r??u vang h?o h?ng nh?t t? nh?ng nhà máy t?t nh?t thu?c v? các khu v?c ?ó.

R??u vang c?a chúng tôi ???c v?n chuy?n c?n th?n tr?c ti?p t? các nhà máy ?? l?u tr? t?i các c? s? b?o qu?n chuyên nghi?p t?i Vi?t Nam, Campuchia và Myanma. ? t?ng giai ?o?n trong vi?c v?n chuy?n, ?i?u chúng tôi kiên quy?t ??t lên hàng ??u ?ó là ??m b?o ???c ch?t l??ng c?a r??u. Trong m?i c?a hàng Warehouse, chúng tôi s? b? trí ??y ?? các nhân viên ng??i n??c ngoài và ng??i ??a ph??ng am hi?u và ?am mê r??u vang.

Cho dù yêu c?u c?a b?n nh? th? nào, The Warehouse hân h?nh khi mang ??n cho b?n nh?ng l?i khuyên chân thành và m?t d?ch v? th?c s? chuyên nghi?p. C?a hàng r??u vang c?a chúng tôi m? c?a 7 ngày trong tu?n t? 09:00 ??n 21:00 (Ch? nh?t t? 11:00 – 19:00).

  • 2001 : Nhà phân ph?i r??u vang The Warehouse ???c thành l?p
  • 2003 : C?a hàng Warehouse ??u tiên khai tr??ng ? Sài Gòn (Vi?t Nam)
  • 2004 : C?a hàng Warehouse ??u tiên khai tr??ng ? Hà N?i (Vi?t Nam)
  • 2007 : The Warehouse m? c?a m?t chi nhánh m?i ? Qu?n 5 (Vi?t Nam)
  • 2010 : C?a hàng Warehouse ??u tiên khai tr??ng ? Campuchia
  • 2012 : C?a hàng Warehouse ??u tiên khai tr??ng ? Myanma
  • 2013 : The Warehouse m? r?ng vi?c kinh doanh v?i 2 c?a hàng m?i liên t?c m? t?i Vi?t Nam (Hà N?i và ?à N?ng)
  • 2016: The Warehouse m? r?ng vi?c kinh doanh v?i c?a hàng m?i m? t?i Qu?n 2 (TPHCM)
  • 2018: The Warehouse m? r?ng vi?c kinh doanh v?i c?a hàng m?i m? t?i Trung Hòa, Qu?n C?u Gi?y (Hà N?i)