Nhà máy chưng cất Neisson Rhum ở Martinique là một trong số ít nhà máy chưng cất do gia đình sở hữu. Nằm ở La Carbet, Neisson ở phía nam Núi Pelee và có đất núi lửa tương tự như Depaz và Rhum JM. Mặc dù nó có bất động sản mía đường riêng, Neisson thu hút từ mười sáu trang trại mía khác nhau cho rhum của họ.

Neisson

Chúng tôi không thể tìm thấy sản phẩm phù hợp với việc lựa chọn.