Snow Leopard Vodka được sản xuất tại Ba Lan, tại Nhà máy chưng cất Polmos Lubin có tuổi đời hàng thế kỷ. Nó lấy nước suối tự nhiên từ một giếng tại nhà máy chưng cất, và sử dụng sáu lần chưng cất để tinh lọc. Vodka được khẳng định là giữ lại những gì đặc biệt nhất về một hương vị hấp dẫn.

Snow Leopard

Chúng tôi không thể tìm thấy sản phẩm phù hợp với việc lựa chọn.